VERSIJA 2020-06-08

1.    Sąvokos 

1.1.    Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas fizinis asmuo, kurio prekės parduodamos tinklapyje www.autopp.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos prekės pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme.  
1.2.    Autopp.lt – tinklapis, esantis adresu www.autopp.lt, kuriame yra parduodamos prekės ir kurį administruoja AutoPP, MB, registruotos buveinės adresas Viršutinė g. 12-1, LT-92258 Klaipėda, šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu. 
1.3.    Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo. 
1.4.    Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu. 
1.5.    Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. . 
1.6.    Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Autopp.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Autopp.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai. 
1.7.    Paskyra – Pirkėjo www.autopp.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi Autopp.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (account). 
1.8.    Privatumo politika – Autopp.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Autopp.lt. Autopp.lt privatumo politika neapima Asmens duomenų tvarkymo, kai tokius duomenis tvarko Pardavėjas. Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant šią sutartį su Pardavėju Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika.   
1.9.    Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles. 
1.10.    Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme. 

2.    Bendrosios nuostatos 

2.1.    Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio  Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis.. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Autopp.lt susijusios sąlygos. 
2.2.    Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Autopp.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems Autopp.lt, ir visoms pirkimo-pardavimo sutartims, sudaromoms su Pardavėjais iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Atnaujinus Taisykles, jos taikomos šiame punkte aptarta tvarka nuo jų paskelbimo www.autopp.lt  
2.3.    Pirkti Autopp.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas) bei Autopp.lt naudojimosi Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Autopp.lt. 
2.4.    Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Autopp.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie Paskyros arba Autopp.lt pirkdami prekes iš Pardavėjo po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. 
2.5.    Pirkėjas privalo susipažinti su Autopp.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Pirkėjo Asmens duomenys taip pat bus perduodami Pardavėjui, iš kurio Pirkėjas perka Prekes ir tokie Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo nustatyta tvarka. 
2.6.    Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. 

3.    Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 

3.1.    Pirkėjas gali užsisakyti prekes Autopp.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų: 

3.1.1.    internetu užsiregistruodamas Autopp.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį); 
3.1.2.    internetu nesiregistruodamas Autopp.lt. 

3.2.    Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Autopp.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie Autopp.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. 

3.3.    Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.    
3.4.    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Autopp.lt bei Pardavėjo duomenų bazėje jų privatumo politikoje nustatyta tvarka. 

4.    Pirkėjo teisės 

4.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Autopp.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.  
4.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.3.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.4.    Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.5.    Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Autopp.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

5.    Pirkėjo įsipareigojimai 

5.1.    Pirkėjas, naudodamasis Autopp.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Autopp.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Autopp.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
5.2.    Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.  

6.    Pardavėjo teisės 

6.1.    Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. 
6.2.    Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, per Autopp.lt, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei: i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui. 

7.    Pardavėjo įsipareigojimai 

7.1.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Autopp.lt tinklapio priemonėmis ir niekada nevykdyti su Pirkėju komunikacijos jokiais kitais kanalais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai numatyta šiose Taisyklėse arba www.autopp.lt tinklapyje. Šiuo Pirkėjas ir Pardavėjas aiškiai patvirtina, kad bet kokia komunikacija dėl užsakymo vykdymo, atliekama ne Autopp.lt tinklapyje (sistemoje) šalių neįpareigoja ir joms nėra privaloma.  
7.2.    Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Autopp.lt sistemoje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje. 
7.3.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Autopp.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka. 
7.4.     Autopp.lt įsipareigoja iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Autopp.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 punkte nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Autopp.lt Paskyroje ar Autopp.lt elektroninės prekybos tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Autopp.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). 
7.5.    Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. 
7.6.    Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Autopp.lt gali jam pasiūlyti  panašią arba analogišką prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad prekė būtų pakeista panašia ar analogiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. 
7.7.    Tuo atveju, jeigu per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymo pateikimo, Pirkėjas vienu iš Autopp.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytų kontaktų patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą parduodamą prekę, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, kompensuoti Pirkėjui kainų skirtumą, jeigu prekė yra pigesnė.  
7.8.    Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi per Autopp.lt gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. 
7.9.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas. 

8.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 

8.1.    Prekių kainos Autopp.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. 
8.2.    Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo): 

8.2.1.    naudojantis elektronine bankininkyste; 
8.2.2.    banko pavedimu; 
8.2.3.    grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;  
8.2.4.    kitais Autopp.lt tinklapyje nurodytais būdais 

8.3.    Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (kai toks atsiskaitymo būdas yra taikomas ir jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4  punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas. 

8.4.    Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 
8.5.    Pirkėjo pirktų prekių sąskaitos faktūros taip pat gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje “Autopp.lt” skiltyje „Užsakymų istorija ir sąskaitos“. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Užsakymų istorija ir sąskaitos“ jis galės peržiūrėti pateiktą užsakymą.

8.6.    Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per Autopp.lt per 2 (dvi) darbo dienas Autopp.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą. 

9.    Prekių pristatymas 

9.1.    Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.  
9.2.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: 

9.2.1.    Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. 
9.2.2.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. 
9.2.3.    Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 

9.3.    Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių: 

9.3.1.    Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių, sumokėdamas nurodytą siuntos išpirkimo mokestį. Pirkėjui nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos  Pardavėjui. 
9.3.2.    Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti. 
9.3.3.    Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). 
9.3.4.    Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama ir šiais atvejais: 

9.3.4.1.    Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg. 
9.3.4.2.    Jeigu bendri iš  Pardavėjo užsakomų prekių matmenys neleidžia suteikti šios paslaugos.  

9.4.   Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą: 

9.4.1.    Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos. 
9.4.2.    Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai kurjeris informavo Pirkėją, kad prekę galima atsiimti. 
9.4.3.    Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomi mokesčiai yra ČIA. 

9.5.    Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties. 
9.6.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 
9.7.    Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 
9.8.    Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. 
9.9.    Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. 

9.10.    Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas. 

10.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 

10.1.    Kiekvienos Pardavėjo Autopp.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

10.2.    Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo pirkimo pardavimo sutartį, jei: 

10.2.1.    prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Autopp.lt; 
10.2.2.    prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; 
10.2.3.    prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių. 

10.3.    Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo Autopp.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.  Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.   
10.4.    Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.  
10.5.    Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. 

11.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties: 

11.1.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie sprendimą atsisakyti sutarties. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių. 
11.1.2.    Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Autopp.lt praneša vienu iš šių būdų: pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu [email protected]. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Autopp.lt nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą bei informuoja Pardavėją. 
11.1.3.    Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;  
11.1.4.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Autopp.lt tinklapyje nurodytais kontaktais.  Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atmetimas. 
11.1.5.    Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte numatytos nuostatos. 

11.2.    Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 

11.2.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu [email protected].    

11.2.2.    Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
11.2.3.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. 
11.2.4.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte. 
11.3.    Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 

11.3.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
11.3.2.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti: 

11.3.2.1.    kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 
11.3.2.2.    kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 
11.3.2.3.    kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės; 
11.3.2.4.    grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas. 

11.3.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. 
11.3.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

11.3.4.1.    pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba Autopp.lt el. paštu uzsakymai@autopp.lt, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes; 
11.3.4.2.    pateikti prekių įsigijimo dokumentą; 

11.3.4.3.    pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui. 

11.3.5.    Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. 
11.3.6.    Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 11.6 punktu. 
11.3.7.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. 
11.3.8.    Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį. 

11.4.    Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes 

11.4.1.    Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Autopp.lt  el. paštu [email protected] arba paskambinęs telefono numeriu +370 601 30060. Pardavėjas, gavęs informaciją, savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.   
11.4.2.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.5 punkte. 

11.5.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka 

11.5.1.    Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjo, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją. 
11.5.2.    Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 11.1. ir 11.2. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. 
11.5.3.    Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas. 
11.5.4.    Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu. 
11.5.5.    Jei Pirkėjas Autopp.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.5.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą. 
11.5.6.    Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.4 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos. 
11.5.7.    Grąžinti Prekes Pirkėjas gali per kurjerius tiesiogiai Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.  

11.5.8.    Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1-11.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimas, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.  

11.5.9.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. 
11.5.10.    Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 11.3-11.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos. 
11.5.11.    Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos. 
11.5.12.    Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.5.2 punktui. 

12.    Atsakomybė 

12.1.    Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Autopp.lt. 
12.2.    Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Autopp.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Autopp.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. 
12.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, www.autopp.lt naudojimosi taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
12.4.    Jei Autopp.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Autopp.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Autopp.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus. 

13.    Apsikeitimas informacija 

13.1.    Visa komunikacija, susijusi su prekių įsigijimu naudojantis Autopp.lt, vykdoma per Autopp.ltAutopp.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais.  

13.2.     Autopp.lt šių Taisyklių, www.autopp.lt naudojimosi taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. 

14.    Baigiamosios nuostatos 

14.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
14.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
14.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
15.4.    Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p[email protected], tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. 

2020 06 08   Taisyklių redakcija